show episodes
 
Loading …
show series
 
Dette er billeder fra konferencen, der fandt sted fra 2-4. marts 2022 i festsalen på Københavns Universitet. Beskrivelse af konferencen: For at fejre Niels Bohr Institutet den 3. marts 2022, blev der afholdt en videnskabelig konference den 2.-4. marts 2022. Formålet med konferencen var at bringe de forskellige banebrydende forskningsfelter, der i d…
  continue reading
 
Sustainable solutions are only sustainable if they are used. How can gender and diversity be incorporated into municipalities and climate action plans? The researchers present five guiding principles for a gender and diversity indicator and what data it requires. This film is the fifth of five short films that, together with an inspiration catalogu…
  continue reading
 
The City of Copenhagen has been a success as a cycling city, but what new problems does it raise? Annette Kayser, project manager for mobility, City of Copenhagen, talks about the city's considerations. How can urban space be divided more equally between cars and cyclists? And what role do gender and diversity play in the city's planning and policy…
  continue reading
 
In Municipality of Herning, buses have been introduced where wheelchair users can roll in and secure themselves on their own. An initiative that has improved quality of life and independence for the city's wheelchair users. Lene Ahle Skoubo, project manager in the Technical and Environmental Administration, talks about the initiative and visions fo…
  continue reading
 
In Sonderborg Municipality, attempts have been made to strengthen public transport from country to city in the form of village buses, car sharing and carpooling in the villages. Kirsten Bachmann, chairman of the Technical, Urban and Housing Committee in Sonderborg Municipality, talks about the experiments and her wishes for the future of public tra…
  continue reading
 
Good transport conditions are of great importance in the everyday lives of many Danes, where mobility is central to life satisfaction and opportunities. Conversely, lack of or inconvenient transport options can lead to reduced quality of life, marginalisation and inequality. What are the challenges for Danish municipalities and Danish transport pol…
  continue reading
 
Københavns Kommune har været en succes som cykelby, men hvilke nye problemer rejser det? Annette Kayser, projektleder for Mobilitet, Københavns Kommune, fortæller om kommunens overvejelser. Hvordan kan byrummet fordeles mere ligeligt mellem biler og cyklister? Og hvilken rolle spiller køn og diversitet i kommunens planlægning og politik? Denne film…
  continue reading
 
I Herning kommune er der indført busser, hvor kørestolsbrugere kan rulle ind og låse sig fast i bussen på egen hånd. Et tiltag, som har forbedret livskvalitet og uafhængighed for byens kørestolsbrugere. Lene Ahle Skoubo, projektleder i Teknik og Miljø i Herning Kommune, fortæller om initiativet og visioner for fremtidens transport. Denne film er de…
  continue reading
 
I Sønderborg Kommune er der gjort forsøg på at styrke den kollektiv transport fra land til by form af landsbybusser, delebiler og samkørsel i landsbyerne. Kirsten Bachmann, formand for Teknik, By og Boligudvalget i Sønderborg Kommune fortæller om forsøgene og om ønskerne til fremtidens kollektive transport. Denne film er den tredje af fem korte fil…
  continue reading
 
Gode transportforhold har stor betydning i mange danskeres hverdag, hvor mobilitet er centralt for livsglæde og muligheder. Omvendt kan manglende eller besværlige transportmuligheder lede til nedsat livskvalitet, marginalisering og ulighed. Hvad er udfordringerne for de danske kommuner og dansk transportpolitik i forhold til at tænke nyt, når det g…
  continue reading
 
Bæredygtige løsninger er kun bæredygtige, hvis de bruges. Hvordan kan køn og diversitet indarbejdes i kommuner og klimahandleplaner? Forskerne præsenterer fem pejlemærker for en køns- og diversitetsindikator, og hvilke data det kræver. Denne film er den femte af fem korte film, der sammen med et inspirationskatalog udmønter projektet 'Grøn transpor…
  continue reading
 
Professor Paul J. Steinhardt at Princeton University is not a rare visitor at the Niels Bohr Institute, and this time he has participated in an international workshop at the Niels Bohr International Academy on Blegdamsvej in Copenhagen. Here, Johan Samsing has a conversation with Paul Steinhardt about the evolution of the universe in Niels Bohr's O…
  continue reading
 
Manuela Campanelli is a distinguished professor of astrophysics and mathematical sciences of the Rochester Institute of Technology, and the director of its Center for Computational Relativity and Gravitation and Astrophysics and Space Sciences Institute for Research Excellence.Af Københavns Universitets Videoportal
  continue reading
 
Vitor Cardoso is a professor in theoretical high energy, astroparticle and gravitational physics at the Niels Bohr International Academy. He study black holes with his research group STRONG, that is funded by a Villum Investigator grant, a DNRF Chair grant and an ERC Advanced grant. The STRONG Group is directed by Vitor Cardoso and currently counts…
  continue reading
 
Der er forskellige måder at forstå landskabet og arealerne. Landmanden Christian fortæller, hvordan han arbejder med præcisionslandbrug. Han viser, hvordan han i landbrugsprogrammet CropLine indhenter data fra jordprøver og bruger det til at styre tildeling af gødning mm. På arealerne.Af Københavns Universitets Videoportal
  continue reading
 
Tidligere møder former nye processer. Landmanden Jacob fortæller, hvordan styrelsernes hvide biler skaber anspændthed, fordi de minder ham om tidligere oplevelser og kontrolbesøg. Han fortæller, hvordan disse tidligere møder med myndighederne spiller ind i nye samarbejdsprojekter mellem borgere og myndigheder.…
  continue reading
 
Græsning er en god måde at pleje naturen og fremme biodiversiteten. Eva og Rasmus fra hhv. Viborg og Randers Kommuner fortæller, hvordan man kan facilitere græsning og græsningsfællesskaber gennem fælleshegning af store sammenhængende arealer, rådgivning og samarbejde med landbrugskonsulenter.Af Københavns Universitets Videoportal
  continue reading
 
Ådalene bliver vådere, men der er forskellige forklaringer på hvorfor. Rasmus og Eva fra hhv. Randers og Viborg Kommuner fortæller hvordan dræning og dyrkning gennem tiden har medført at ådalene bliver vådere, og at klimaforandringer forventes at forværre fænomenet.Af Københavns Universitets Videoportal
  continue reading
 
Loading …

Hurtig referencevejledning