Pwc Danmark offentlig
[search 0]
Flere

Download appen!

show episodes
 
Nyt om skat er dit nyhedsoverblik fra PwC over de vigtigste nyheder inden for skatteområdet. Hold dig opdateret om alt fra dansk og international skattelovgivning, compliance, de nyeste analyser og andre relevante skattenyheder. Du kan læse mere på pwc.dk
 
Loading …
show series
 
Denne gang dykker vi ned i mulighederne for som arbejdsgiver at give og som medarbejder at få personalegodet skattefri uddannelse. Arbejdsgivere kan nemlig betale for medarbejderes uddannelse - uden at medarbejderen bliver beskattet af det. Publikationen Personalegoder 2020 https://www.pwc.dk/da/personalegoder.html Medvirkende: Richard Tabori Kraft…
 
Hvordan skal man som virksomhed forholde sig til momsafregningen på almindelige personalegoder såsom frokostordning, når ens medarbejdere har været sendt hjem under COVID-19-situationen? Mere info om personalegoder: https://www.pwc.dk/da/personalegoder.html Medvirkende: Zaza Pernille Ferndal Hansen, Senior Associate hos PwC Vært: Mads Christian Hee…
 
COVID19-krisen har fået stor betydning for de fleste danskeres arbejdsliv, og vi gennemgår i denne episode skattereglerne for tre af de forhold, som berører mange: Arbejdsgiverstøtte til indretning af hjemmekontor (00:39) Egenbetaling til kantineordningen (04:20) Ferier, som medarbejdere af arbejdshensyn enten er blevet bedt om ikke at tage på, ell…
 
Som en likviditetsmæssig hjælp til virksomhederne set i lyset af Covid-19 situationen har Folketinget vedtaget, at virksomheder i 2020 kan få udbetalt skattekredit allerede i slutningen af juni måned, mod normalt i november. Med skattekreditordningen kan virksomheder, hvis underskud der er relateret til udgifter til forskning og udvikling, få udbet…
 
Regeringen vil hjælpe små og mellemstore virksomheder i den ekstraordinære Corona-situation. Momsfristerne udskydes med en momsperiode, så dem der betaler hvert kvartal, først skal betale moms igen 1. september, mens virksomheder, der betaler moms hvert halve år, først skal betale senest 1. marts næste år. Ordningen er frivillig og gælder ikke even…
 
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om en lønmodtagerpakke, der skal holde hånden under danske arbejdspladser. Virksomheder, der står overfor at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte, kan med ordningen få lønkompensation. Hvis virksomheden vælger at hjemsende m…
 
Regeringen vil med et lovforslag give arbejdsgivere en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der bliver udbetalt for lønmodtagere, der er fraværende som følge af covid-19. På samme måde får selvstændigt erhvervsdrivende udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af covid-19. Læs mere: https://www.pwc.dk/da/covid-19.html Medvir…
 
Der kommer formentlig til at ske en del ændringer indenfor skatteområdet for virksomheder i 2020. Vi gennemgår, hvad den nye finanslov kommer til at betyde for danske virksomheder. Og så kigger vi nærmere på en ny lovpakke med flere ændringer bl.a. på skatte- og transfer pricing-området. Medvirkende: Klaus Okholm, partner i PwC Vært: Mads Christian…
 
Fremover skal skatterådgivere indberette såkaldte ’potentielt aggressive grænseoverskridende skatteplanlægningsordninger’ til myndighederne. Skatteministeren har fremlagt et lovforslag om dette, og loven har virkning fra 1. juli 2020, men med tilbagevirkende kraft fra 25. juni 2018. Loven er et resultat af EU-direktivet DAC6, og den får betydning f…
 
De nye boligskatteregler er som bekendt blevet udskudt til 2024, og det får nogle konsekvenser, som vi gennemgår i denne episode af Nyt om Skat. Udskydelsen skyldes ifølge skatteminister Morten Bødskov, at it-systemerne, der skal understøtte det nye boligskattesystem, ikke er klar endnu. Udskydelsen skyldes også, at man fra regeringens side vil vær…
 
Regeringen har fremlagt et lovforslag, som ændrer momsreglerne på en række områder. Ændringerne træder i kraft d. 1. januar 2020 og får betydning for alle danske virksomheder, som handler varer med andre EU-lande. I denne episode af Nyt om Skat gennemgår vi nogle af de mest væsentlige ændringer. Medvirkende Sandra Erichsen, director i PwC Vært Simo…
 
Under overskriften ”Et mere retfærdigt, solidarisk og grønt Danmark” har statsministeren præsenteret lovkataloget for det kommende folketingsår. Lovkataloget indeholder en række ændringer til skattelovgivningen, og i dette afsnit sætter vi fokus på udvalgte punkter inden for direkte skatter. Medvirkende Klaus Okholm, partner i PwC. Vært Magnus Krab…
 
Ny kritik fra Rigsrevisionen betyder skærpede indberetningskrav om transaktioner mellem koncernforbundne selskaber. Alle selskaber, der handler med koncernforbundne parter, vil fremover - uanset størrelsen på selskabets omsætning - skulle leve op til indberetningspligten, hvor selskabet på selskabsselvangivelsen skal oplyse om arten og omfanget af …
 
Regeringen har sendt udkast til et nyt lovforslag i høring, der vil skærpe kravene til, hvornår en transfer pricing-dokumentation skal afleveres Dokumentationen skal udarbejdes løbende og senest færdiggøres og indsendes på det tidspunkt, hvor oplysningsskemaet (tidligere selvangivelsen) skal indsendes. Hvis ikke virksomhederne lever op til dette, v…
 
Langt de fleste virksomheder i Danmark er berettiget til godtgørelse af en del af den såkaldte el-afgift. Men rigtig mange virksomheder tager ikke den godtgørelse, de er berettiget til, mens andre kan komme i klemme, fordi komplicerede regler kan gøre det svært at udregne godtgørelsen korrekt. Medvirkende Joan Faurskov Cordtz, partner i afdelingen …
 
I denne episode gennemgår vi nogle af de regler, som gælder, hvis du udlejer et sommerhus eller en helårsbolig. Du skal som udlejer nemlig betale skat af en del af dine indtægter, når du lejer en bolig ud. Dog findes der fradragsordninger, som gør, at du ikke bliver fuldt beskattet af dine lejeindtægter. Medvirkende Per Ørtoft Jensen, partner og sk…
 
De populære forældrekøb gør det muligt for unge studerende at sidde i en bolig, de ellers ikke ville have råd til at sidde i. Desuden er der mulighed for at sælge boligen videre til sin søn eller datter på nogle favorable vilkår. Men der er nogle ting, man skal være opmærksom på, før man begiver sig ud i et forældrekøb. Du får i denne episode af Ny…
 
Generaladvokaten, som er tilknyttet EU-domstolen, har underkendt Skats egen definition af, hvornår salg af byggegrunde er momspligtige, og vurderingen kan betyde, at køb og salg af bebyggede arealer fremover vil være fritaget for moms – også selv om køber har en intention om at nedrive bygningerne på arealet efter overdragelsen. Medvirkende Jacob H…
 
Folketinget har vedtaget Regeringens forslag om ændringer i selskabsloven, der fjerner muligheden for at etablere iværksætterselskaber. Lovændringen skyldes, at det har været for nemt at bruge selskabsformen til svig. Som følge af de nye regler er det allerede nu ikke muligt at oprette nye iværksætterselskaber og eksisterende IVS’er skal omregistre…
 
Der findes forskellige typer af firmabilsordninger. I denne udsendelse er fokus på fri bil og på en splitleasing-aftale. Læs mere om firmabilsordninger og andre personalegoder i PwC's publikation Personalegoder 2019 her: https://www.pwc.dk/da/publikationer/2019/02/personalegoder-2019.html Medvirkende Søren Erenbjerg, director og skatteekspert i PwC…
 
Brexit får betydning for danske virksomheder, der handler med England, Wales, Skotland og Nordirland. Bl.a. ændrer procedurerne sig for momsrefusion af varer og ydelser købt i de 4 lande. Derfor anbefaler PwC, at de berørte virksomheder søger om at få refunderet moms for køb foretaget i 2018 samt første kvartal af 2019 allerede nu – inden brexit tr…
 
I denne udsendelse fokuserer vi på reglerne for bruttolønsordninger, hvor en medarbejder går ned i kontantløn mod til gengæld at få et gode stillet til rådighed af arbejdsgiveren. Læs mere om bruttolønsordninger og andre personalegoder i PwC's publikation Personalegoder 2019 her: https://www.pwc.dk/da/publikationer/2019/02/personalegoder-2019.html …
 
EU-Domstolen slog for nylig fast, at Skattestyrelsens praksis i sagerne om danske beneficial ownership-sager overordnet set er i overensstemmelse med EU-retten, og at medlemsstaterne er berettiget til at indeholde kildeskat, uanset om de har implementeret en anti-misbrugsbestemmelse i national ret eller ej. EU-Domstolen fastslog desuden, at sagerne…
 
Skal du have penge tilbage i skat, eller kan du se frem til en ekstraregning? Årsopgørelsen fra SKAT lander på mandag den 11. marts. Her får du mulighed for at tjekke, om dine skatteoplysninger for 2018 er korrekte. Selvom langt de fleste oplysninger i dag bliver automatisk indberettet, så er der en række oplysninger og fradragsmuligheder, du skal …
 
Cirka 70 OECD-lande har underskrevet en internationale aftale, som ændrer en række af de dobbeltbeskatningsaftaler, som Danmark har indgået bilateralt med andre lande. Det multilaterale instrument – MLI – implementerer mange af de ændringer, som oprindeligt skulle være implementeret med OECD’s BEPS-initiativ. Medvirkende Kristoffer Kowalski, partne…
 
Regeringen har sammen med Socialdemokratiet og Radikale Venstre aftalt at indføre nye regler, der gør det skattefrit at overdrage virksomheder til erhvervsdrivende fonde. Når en virksomhedsejer i fremtiden overdrager sin erhvervsvirksomhed til en erhvervsdrivende fond – fx i forbindelse med et generationsskifte – vil det derfor på overdragelsestids…
 
Ny lovpakke med initiativer, der skal minimere mængden af sort arbejde i Danmark er vedtaget af et enigt folketing. Hensigten er, at virksomheder, der overholder loven ikke bliver pålagt ekstra administrative byrder – samtidig med, at man tager nye og effektive redskaber i brug for at ramme virksomheder, der forsøger at omgå reglerne. Medvirkende P…
 
Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en aftale om en afgiftssaneringspakke. Aftalen forenkler afgiftsstrukturen ved, blandt andet, at en række afgifter lempes eller fjernes helt. Det skal gøre det nemmere for virksomhederne at beregne deres afgifter. Medvirkende Joan Faurskov Cordtz, partner i PwC Vært Magnus Krabb…
 
Antallet af personer i segmentet 50+ i Danmark stiger. Samtidig efterspørger de boliger med fokus på service til at optimere frihed og aktiviteter. Denne særudgave af Update om den finansielle sektor handler om potentialet i at udvikle nye boformer for de unge, købestærke seniorer. I dag findes kun ca. 7000 boliger i seniorboligselskaber i Danmark,…
 
Regeringen vil indføre et nyt skattefradrag ved investering i vækstvirksomheder, der skal styrke iværksætterkulturen og give virksomhederne lettere adgang til risikovillig kapital. Lovforslaget giver personer, som er fuldt skattepligtige til Danmark, skattefradrag for investeringer i visse selskaber for op til 400.000 kr. i hvert af indkomstårene f…
 
Den 20. november er der frist for indbetaling af frivillig aconto-skat for selskaber for indkomståret 2018, hvilket giver virksomheden mulighed for at komme en restskat i forkøbet. De ordinære aconto-skatteindbetalinger beregnes som gennemsnittet af de seneste tre års indkomstskatter. Derfor rammes mange virksomheder med stabil eller stigende indtj…
 
Skatteminister Karsten Lauritzen fremsatte den 3. oktober forslag til en ny aktiesparekontolov. En aktiesparekonto er en separat konto, hvorigennem man kan investere i aktier og i visse aktiebaserede investeringsforeningsbeviser. Det er en enkel måde at investere på, fordi man ikke selv skal opgøre og selvangive sine tab eller gevinster – det sørge…
 
Nye værnsregler øger risikoen for udbyttebeskatning ved salg af unoterede porteføljeaktier. En teknisk ændring af selskabsloven paragraf 2 D skal modvirke, at virksomheder kan omkvalificere en almindelig udbyttetransaktion via interne selskabshandler til at blive en aktieavanceposition. De nye regler kan få indvirkning på en række selskabshandler. …
 
Nye skatteregler kan gøre det både dyrere og mere omstændigt at afregne selskabsskat fra udenlandske datterselskaber fra næste år. Nyt lovforslag fra Regeringen vil skærpe de såkaldte CFC-regler fra næste år. CFC-reglerne afgør, om moderselskabet skal betale selskabsskat i Danmark af overskuddet i et udenlandsk datterselskab. Medvirkende Søren Jesp…
 
Hvis en medarbejder på forretningsrejse i EU og EØS-lande skal sikres dansk social sikring på rejsen, skal der indhentes et såkaldt A1-certifikat for vedkommende. Bliv i denne episode af Nyt om skat klogere på vigtigheden af A1-certifikaterne og på, hvordan moderne teknologi kan hjælpe virksomheder med at spare tid og ressourcer på at indhente dem.…
 
Den nuværende implementeringstendens af internationale rapporteringsstandarder, f.eks. SAF-T, stiller øgede krav til danske virksomheder. Men hvilke krav er der tale om, og hvordan kan danske virksomheder bedst sikre sig mod at efterleve regler om afrapportering? Bliv klogere på dette i denne episode af Nyt om Skat. Medvirkende Gert Konggaard Jense…
 
Compliance handler ikke kun om tilpasning til eksterne regler og efterlevelse af interne politikker. Det er potentielt også et konkurrenceparameter og et område, som kan bidrage til forretningsudviklingen. Denne episode handler om compliance – hvad er det, hvordan kan man tilgå det i den finansielle sektor, og hvilke muligheder og perspektiver ligg…
 
Et effektivt Tax Control Framework (TCF) er vigtigt, fordi flere og flere landes skattemyndigheder verden over sætter fokus på, om virksomhederne har styr på deres skat. Men hvad er det præcist, et TCF er, og hvordan kan en skatteafdeling opbygge et effektivt et af slagsen? Det kan du blive lidt klogere på i denne episode. Læs om PwC Tax Control Fr…
 
Loading …

Hurtig referencevejledning

Google login Twitter login Classic login