Hanyu Pinyin offentlig
[search 0]
Flere
Download appen!
show episodes
 
Loading …
show series
 
In this episode, we will learn: how to voice the nasal finals ending in “n”: an, en, uan, uen, ian, in, üan, ün; how to voice the nasal finals ending in “ng”: ang, eng, ong, uang, ueng, iang, ing, iong; the writing rule when Group 4 finals combine with the initials j, q, x; the abbreviation rule for uen; how to differentiate the finals uan and üan,…
  continue reading
 
In this episode, we will learn: how to voice the initials (j, q, x); how to get the ju, qu, xu sounds from ji, qi, xi; how to voice the finals (ia, iao, ie, iou, üe); the abbreviation of iou when it is used with initials; five new Mandarin words: xièxiè, xi?oji?, sh?uj?, píji?, yóutiáo; and the combinations between these initials and the finals.…
  continue reading
 
In this podcast, we will practice the following pinyin combinations: bai, bei, bao pai, pei, pao, pou mai, mei, mao, mou fei, fou dai, dei, dao, dou, duo, dui tai, tao, tou, tuo, tui nai, nei, nao, nou, nuo lai, lei, lao, lou, luo gai, gei, gao, gou, gua, guo, guai, gui kai, kei, kao, kou, kua, kuo, kuai, kui hai, hei, hao, hou, hua, huo, huai, hui…
  continue reading
 
In this episode, we will learn: how to voice the six basic finals (a, o, e, u, i, ü); how to voice the first set of initials (b, p, m, f); how to voice the second set of initials (d, t, n, l); how to voice the third set of initials (g, k, h); the combinations between these initials and finals; and how these finals are written and voiced when used w…
  continue reading
 
Loading …

Hurtig referencevejledning